1 Contoh Surat Kuasa

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama               : ASIH SUKOWATI, S.T.P
TTL                 : Karang Anyar, 18 Oktober 1984
NIP                 : 19841018 201001 2 014
Tempat Tugas  : SMKN NEGERI BESAR Way Kanan
No. Urut Gaji  : 44
Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (1)


Nama               : .....................................................

TTL                 : .....................................................

NIP                 : .....................................................

Tempat Tugas  : .....................................................

Yang Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk mengambilkan gaji di Dinas P2KA Kabupaten Way Kanan untuk bulan September 2010.08.31

Demikianlah surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya.


                                                                                    Negeri Besar, 4 September 2010


Pihak Pertama                                                             Pihak Kedua
      (Yang memberi Kuasa)                                             (Yang menerima Kuasa)
        ASIH SUKOWATI                                               .............................................


Mengetahui
Kepala SMKN Negeri Besar
Drs. EKO SUSILO
NIP 19660827 199703 1 003

0 Response to "1 Contoh Surat Kuasa"

Post a Comment